Rozšírené hľadanie
Štvrtok 11. August 2022 |
meniny má Zuzana

Napriek zlému počasiu v máji vyše 2 700 pracovníkov pri výstavbe R1

Datum: 15.06.2010

Výstavba PPP projektu Rýchlostná cesta R1 Nitra, západ – Tekovské Nemce a Banská Bystrica – severný obchvat v máji napredovala napriek výraznej nepriazni počasia. Spoločnosť Granvia Construction, zhotoviteľ projektu, sa sústredila na práce na mostoch, cestných objektoch a oporných múroch. V máji sa podieľalo na výstavbe Rýchlostnej cesty R1 vyše 2 700 pracovníkov, 624 strojov a 560 dopravných prostriedkov.

Výrazne nepriaznivé počasie v podobe extrémnych zrážok a silného vetra v máji 2010 spomalilo všetky realizované práce na R1. Intenzívny dážď spôsobil lokálne záplavy niektorých stavenísk a obmedzili postup prác najmä na cestných objektoch. Zemné práce pokračovali v máji v obmedzenom rozsahu a prerušovane v závislosti od momentálnych podmienok. Podobne na mostných objektoch bola situácia s ohľadom na intenzívny dážď o niečo lepšia, avšak postup prác často sťažoval silný vietor. Výškové práce boli preto z bezpečnostných dôvodov často obmedzené, prípadne úplne zastavené.

 

Napriek nepriaznivým klimatickým podmienkam pokračovali práce na zakladaní, základoch a spodných stavbách mostných objektov (najmä armovanie, debnenie, betonáž). Na cestných objektoch práce pokračovali v obmedzenom rozsahu (hĺbenie zárezov, budovanie násypov z vhodných zemín, sanácia podložia z nakupovaných materiálov). Na rozostavaných oporných múroch prebiehali práce podľa toho, ako dovoľovalo počasie.

 

Nitra, západ - Selenec

Na úseku Nitra, západ – Selenec bolo ku koncu mája dokončených ďalších 43 a rozpracovaných 106 stavebných objektov. Intenzívne stavebné práce prebiehali na objekte SO 101 – rýchlostná cesta R1, kde sa výstavba koncentrovala na realizáciu sanačných prác podložia násypov, konsolidačných násypov a budovania násypov zemného telesa.

Na objekte SO 209 - Most na R1 nad Priemyselnou ulicou Granvia Construction dokončila výrobňu pre výrobu segmentov nosnej konštrukcie a taktiež zabetónovala oporu č.1. V máji pokračovali práce na spodnej stavbe pilierov P2 - P7 a práce na pilotáži pilierov P8 – P16 pre dilatačný celok 1 (DC1). Na DC2 pokračovali pilotážne práce. V sledovanom období boli schválené a zrealizované dopravné opatrenia na Priemyselnej a Novozámockej ulici pre výstavbu mosta.

V sledovanom mesiaci prebiehali dokončovacie práce  na objekte SO 201 Most na vetve križovatky nad R1 v blízkosti obce Lehota.

Selenec – Beladice

Na úseku Selenec – Beladice dokončila Granvia Construction ku koncu mesiaca 3 stavebné objekty a pracovala na ďalších 50 objektoch.

Na objekte SO 101 - Rýchlostná cesta R1 sa práce sústredili na budovanie zemného telesa a realizáciu prechodových oblastí. Na začiatku úseku sa zemné teleso dostáva na parapláň a pripravuje sa zahájenie výstavby stredovej kanalizácie. Zároveň prebiehalo sypanie prechodových oblastí pri stavebných objektoch SO 202, SO 203, SO 204 a SO 205. 

Na objekte SO 203 - Most na R1 nad údolím, cestou III/06434, potokom Kadaň a poľnou cestou prebiehala výroba prefabrikátov nosnej konštrukcie a práce na spodnej stavbe mosta.

Beladice – Tekovské Nemce

Na úseku Beladice – Tekovské Nemce bolo k 31.05.2010 dokončených 27 a rozpracovaných 40 stavebných objektov. Na rýchlostnej ceste R1 SO 101 prebiehali v sledovanom mesiaci sanačné práce a budovanie zemného telesa, konkrétne vápnenie podložia a jednotlivých násypových vrstiev. Na objekte SO 205 Most na R1 nad údolím a Majerským potokom sa v mesiaci máj realizovali práce na budovaní nosnej konštrukcie a montáži oceľovej konštrukcie.

Banská Bystrica – severný obchvat

Na úseku Banská Bystrica – severný obchvat bolo ku koncu mája 2010 dokončených 65 a rozpracovaných 123 stavebných objektov. Na stavebnom objekte 106 - Križovatka Rudlová pokračovali práce podľa platného harmonogramu realizáciou sanačných opatrení, ktoré boli v sledovanom mesiaci máj 2010 aj ukončené.

Na objekte SO 203 - Most na preložke c I/66  boli ukončené práce na realizácií I. etapy spodnej stavby. Na objekte SO 207-00 Most na vetve Kos D začala výstavbou podpornej skruže realizácia nosnej konštrukcie mosta.

Ku koncu mája 2010 participovalo na výstavbe Rýchlostnej cesty R1 viac ako 2 700 pracovníkov, 624 strojov a 560 dopravných prostriedkov. Oproti koncu apríla 2010 ide o výrazný nárast o 500 pracovníkov.

 

Spoločnosť Granvia Construction, s.r.o., hlavný zhotoviteľ rýchlostnej cesty R1, je stopercentnou dcérskou spoločnosťou EUROVIA CS, a.s., ktorá pôsobí v Českej a Slovenskej republike. EUROVIA CS je jednotkou v inžiniersko-dopravnom staviteľstve. V roku 2008 bol jej obrat cez 23 miliárd korún českých. So svojimi viac ako 4000 zamestnancami patrí medzi významných zamestnávateľov.

Čítané: 1709 x