Rozšírené hľadanie
Piatok 23. Február 2024 |
meniny má Roman, Romana

Čo je Intrastat a čo zahŕňa?

Datum: 18.01.2024

Intrastat je štatistický systém, ktorý bol zavedený v Európskej únii (EÚ) po zrušení colných kontrol na vnútorných hraniciach v roku 1993. Jeho hlavným účelom je zber a analýza údajov o obchode tovarmi medzi členskými štátmi EÚ.

Čo je Intrastat a čo zahŕňa?

Tento systém umožňuje monitorovanie a hodnotenie obchodnej výmeny v rámci vnútorného trhu EÚ a poskytuje dôležité informácie pre ekonomické a obchodné rozhodovania.

Kritériá zaviazanosti na Intrastat

Do systému Intrastat sú povinné prispievať firmy, ktoré prekračujú určený prah obchodu tovarom medzi členskými štátmi EÚ. Tieto prahové sa líši v jednotlivých členských štátoch a sa môžu meniť a sú pravidelne aktualizované príslušnými štatistickými úradmi.

Aké údaje musím predložiť?

Pre správne podanie Intrastat deklarácie je potrebné predložiť nasledujúce informácie:

 • Identifikácia Firmy: IČO (Identifikačné číslo organizácie) alebo iný identifikačný kód podniku.
 • Obdobie Referencie: Mesiac a rok, za ktorý sa deklarácia podáva.
 • Smer Pohybu Tovaru: Určenie, či ide o dovoz alebo vývoz tovaru.
 • Krajina Pôvodu alebo Destinácie: Kód krajiny, odkiaľ tovar pochádza alebo kam smeruje.
 • Kód Tovaru: Kódovanie tovaru podľa Nomenklatúry kombinovanej (CN kód), ktorá je štandardným klasifikačným systémom pre obchodované tovary.
 • Hodnota Tovaru: Celková fakturovaná hodnota tovaru v eurách.
 • Štatistická Hodnota: Hodnota tovaru na hranici štatistickej teritórií EÚ.
 • Hmotnosť Tovaru (Netto): Čistá hmotnosť tovaru bez obalov.
 • Dodatočné Jednotky: Množstvo tovaru v špecifických jednotkách vyžadovaných pre niektoré tovary (napríklad litre, kusy).
 • Dopravný Spôsob: Spôsob dopravy tovaru (napr. cestná, železničná, vzdušná, námorná doprava).
 • Podmienky Dodania: Incoterms, t.j. medzinárodné obchodné podmienky určujúce rozdelenie nákladov a rizík.
 • Transakčné Podmienky: Informácie o druhu transakcie, ako je nákup, predaj, leasing, atď.

Tieto informácie sú základom pre štatistické spracovanie obchodu medzi členskými štátmi EÚ a sú dôležité pre analyzovanie obchodných trendov a ekonomických ukazovateľov v rámci vnútorného trhu.

Proces podávania Intrastat deklarácií na Slovensku

Proces podávania Intrastat deklarácií na Slovensku zahŕňa niekoľko krokov:

 • Registrácia a Identifikácia. Firmy, ktoré dosiahnu alebo prekročia prahovú hodnotu pre obchod v rámci EÚ, sú povinné sa zaregistrovať na príslušnom štatistickom úrade. Na Slovensku je za zber a spracovanie údajov pre Intrastat zodpovedný Štatistický úrad Slovenskej republiky. Firmy musia poskytnúť svoje identifikačné údaje, vrátane IČO.
 • Zber Údajov. Firmy sú povinné zhromažďovať potrebné údaje o všetkých obchodných transakciách s tovarmi medzi Slovenskom a ostatnými členskými štátmi EÚ.
 • Podávanie Deklarácií. Intrastat deklarácie sa na Slovensku podávajú elektronicky prostredníctvom systému, ktorý je dostupný na webovej stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky. Deklarácie je potrebné podávať pravidelne, zvyčajne na mesačnej báze.

Niektoré colné služby ponúkajú podporu pri evidencii a podávaní Intrastat deklarácií. Tieto služby sú užitočné najmä pre firmy, ktoré nemajú potrebné zdroje alebo znalosti na samostatné spracovanie týchto údajov. Colné služby môžu poskytnúť pomoc pri správnom kódovaní tovarov, vyplňovaní deklarácií a zabezpečení, aby boli všetky údaje presné a podané včas.

Je dôležité, aby firmy dodržiavali stanovené termíny pre podávanie deklarácií a zabezpečili presnosť a úplnosť poskytovaných údajov. Nekompletné alebo nesprávne deklarácie môžu viesť k sankciám.

Dodržiavanie pravidiel a povinností súvisiacich s Intrastat je nevyhnutné pre presné a spoľahlivé štatistické údaje, ktoré sú kľúčové pre ekonomické a obchodné rozhodovania v rámci EÚ. Firmy, ktoré nesplnia svoje povinnosti, môžu čeliť sankciám, vrátane pokút. Preto je dôležité byť informovaný a dodržiavať všetky regulácie a prahové hodnoty v rámci systému Intrastat.

Čítané: 517 x