Rozšírené hľadanie
Piatok 19. Apríl 2024 |
meniny má Jela

Najväčšie výhody podvojného účtovníctva

Datum: 01.10.2017

Ak ste sa rozhodli podnikať, bude vás okrem bežných podnikateľských otázok zaujímať i otázka účtovníctva. Existujú dve sústavy účtovníctva pomocou ktorých môže podnikateľ účtovať, a to sústava jednoduchého a sústava podvojného účtovníctva. 

Podnikatelia, ktorí sú zapísaní v obchodnom registri, musia povinne účtovať v sústave podvojného účtovníctva. Tí, ktorí zapísaní nie sú, môžu si túto možnosť vybrať dobrovoľne.

Hoci výhodou jednoduchého účtovníctva je jeho nenáročnosť a nízke náklady spojené s vedením evidencie, najjednoduchšia forma nemusí byť vždy pre vás najvhodnejšia. Podvojné účtovníctvo je síce o niečo náročnejšie, ale prináša so sebou viacero benefitov.

1. Podrobnejšie a presnejšie zobrazenie hospodárskeho stavu spoločnosti

Pokiaľ máte radi prehľad vo veciach, bude pre vás podvojné účtovníctvo ideálnou voľbou. Pri tejto sústave budete mať jasný prehľad o tom, odkiaľ k vám peniaze prišli a kam sa posúvali ďalej. Úplne všetky hospodárske operácie sa vždy zaznamenávajú na dvoch a viacerých účtoch s rovnakým obsahom a tak máte vždy prehľad aké operácie ste v tej ktorej dobe vykonali. Nemôže sa teda stať, že by ste na niektorú operáciu zabudli. Zaúčtováva sa nákup tovaru, uhradenie faktúry telefónu, priznanie mzdy zamestnancovi a mnoho ďalších operácií.

2. Dokážete si porovnať svoje výsledky s minulým rokom

K poslednému dňu roka, k 31. decembru, sa podnikanie počas celého účtovného obdobia zosumarizuje v podobe účtovnej uzávierky. Podvojné účtovníctvo považuje za účtovnú uzávierku súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky. Pomocou týchto dokumentov môžete ako podnikateľ vidieť stav svojho majetku a zdrojov majetku ku koncu príslušného roka. Ako bonus vidíte stavy svojho majetku aj za bezprostredne predchádzajúci rok. Dokážete tak zistiť či sa vám v danom roku darilo viac alebo menej ako v roku predchádzajúcom.

Vo výkaze ziskov a strát môže podnikateľ vidieť informácie o všetkých nákladoch, výnosoch a zisku alebo straty svojho podniku za príslušný rok a rovnako pre porovnanie vidí tieto hodnoty aj za bezprostredne predchádzajúci rok.

3. Nedovolí vám zabudnúť na dlžníkov

Podvojné účtovníctvo oddeľuje príjmy od výnosov a výdavky od nákladov. Ak ste ako podnikateľ predali odberateľovi tovar na faktúru, tak vám vznikol výnos. Avšak v podvojnom účtovníctve ešte nevznikol príjem. Za výnos považujeme zvýšenie ekonomických úžitkov a za príjem zvýšenie peňažných prostriedkov. Príjem vám v tomto prípade vznikne až keď vám odberateľ vystavenú faktúru zaplatí.

Ak naopak priznáte vášmu zamestnancovi mzdu, vznikne vám touto operáciou náklad a teda zníženie ekonomických úžitkov. Výdavok, čiže zníženie peňažných prostriedkov, sa z nákladu stane až vtedy, keď zamestnancovi mzdu skutočne vyplatíte.

Veľkou výhodou je, že môžete kedykoľvek zistiť aktuálny stav svojich výnosov a nákladov, a tak sa nemôže stať že by vám niektorí z odberateľov nezaplatili a vy by ste na to včas neprišli. Účtovné informácie si môžete vďaka softwarom pozrieť kedykoľvek a nemusíte čakať na koniec roka. Takýmto spôsobom môžete pri svojom podnikaní riadiť svoje rozhodnutia prostredníctvom vyhodnotenia už dosiahnutých výsledkov alebo pomocou porovnania výsledkov s rokom minulým.

Bonus-nebonus na záver: Ak ste odberateľovi na konci roka vystavili faktúru, ale jej splatnosť je až v roku nasledujúcom, musíte zaplatiť daň z príjmov v aktuálnom roku, i keď ste ešte faktúru nezinkasovali.

Avšak! Základ dane z príjmov sa vám takisto zníži o náklady, z ktorých ste ešte faktúry alebo záväzky neuhradili. Ak teda na konci roka nakúpite tovar, základ dane z príjmov sa vám zníži, i keď faktúru zaplatíte až v roku nasledujúcom.

Čítané: 3802 x