Rozšírené hľadanie
Sobota 13. Apríl 2024 |
meniny má Aleš

Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2017

Datum: 10.11.2017

Daňovník je osoba, ktorej príjmy, majetok alebo činnosť podlieha dani. Môže to byť právnická osoba - napríklad s.r.o, alebo aj fyzická osoba -a teda SZČO, ale aj občan nepodnikateľ. 

Avšak daňovník a platiteľ dane nemusia byť tou istou osobou. Napríklad v prípade dane z pridanej hodnoty (DPH) je daňovníkom spotrebiteľ alebo kupujúci, ktorý zaplatí daň v cene výrobku alebo poskytovanej služby. Platiteľom dane je výrobca, predajca alebo poskytovateľ služby, ktorý je povinný odviesť daň štátu a platí ju nepriamo prostredníctvom kupujúcich. Na tento typ daní sa vzťahuje zákon o DPH a je potrebné podať daňové priznanie DPH.

Pokiaľ sa však jedná o zúčtovanie dane bežného daňovníka, medzi príjmy z aktívne vykonávanej práce patria: príjmy zo závislej činnosti - napríklad zo zamestnania (tu patria príjmy podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) a príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti- napríklad zo živnosti (tu patria príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov).

Tak ako každý iný rok, i v roku 2017 si daňovníci dokážu znížiť základ dane o nezdaniteľné časti. Aké druhy nezdaniteľných časti ide tento rok?

V roku 2017 sa možnosti uplatňovania nezdaniteľnej časti základu dane zúžili o jednu podstatnú zložku. Už nie je možné si znížiť základ dane v limitovanej výške príspevkov na dobrovoľné dôchodkové sporenie a teda na II. dôchodkový pilier.

Za to daňovníkom zostali tieto možnosti na uplatnenie nezdaniteľnej časti dane:

1. na daňovníka

2. na manžela alebo manželku

3. na príspevky na DDS (doplnkové dôchodkové sporenie alebo III. dôchodkový pilier).

Suma životného minima sa pre rok 2017 nemení  a ostáva 198,09 €.

Ako vypočítame nezdaniteľnú časť dane na daňovníka?

1. Ak je základ dane rovný alebo nižší ako 100-násobok životného minima (19809€ ročne alebo 1650,75 € mesačne), potom nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je 3 803,33 € (316,94 € mesačne).

2.  Ak je základ dane vyšší ako 100-násobok životného minima, potom sa nezdaniteľná časť základu dane vypočíta ako rozdiel 44,2-násobku životného minima a ¼ základu dane daňovníka. V číslach je to  8 755,578 € - ¼ základu dane daňovníka. 

Ak je výsledok rovný alebo menší ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka bude 0,00 €.

Ako vypočítame nezdaniteľnú časť základu dane na manžela  alebo manželku?

Pri tomto type nezdaniteľnej časti sa posudzuje okrem základu dane daňovníka aj príjem jeho manželky alebo manžela, ktorí v posudzovanom období spĺňali požadované podmienky ( starostlivosť o vyživované dieťa, poberanie peňažného príspevku na opatrovanie, uchádzač/ -ka o zamestnanie, považuje sa za občana so zdravotným postihnutím).

Ak základ dane daňovníka nepresiahol  výšku 176,8-násobku životného minima, a teda 35 022,31 €, nezdaniteľná časť základu dane na manžela/-ku bude:

1. 3 803,33 €, ak manželka (manžel) nedosiahla vlastný príjem,

2. 3 803,33 € - vlastný príjem manželky (manžela), ak vlastný príjem manželky (manžela) nepresiahol výšku nezdaniteľnej časti základu dane,

3. 0,00 €, ak manželka (manžel) dosiahla vlastný príjem aspoň 3 803,33€.

Ak základ dane daňovníka presiahol výšku 35 022,31 €, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) bude:

1. suma 12 558,906 - ¼ základu dane daňovníka, ak manželka (manžel) nedosiahla žiadny vlastný príjem,

2. suma 12 558,906 - [¼ základu dane daňovníka - vlastný príjem manželky (manžela)], ak manželka (manžel) dosiahla vlastný príjem. 

Ak je výsledok rovný alebo nižší ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) bude 0,00 €.

Ako sa vypočíta nezdaniteľná časť základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)?

Maximálna výška uplatnenia tejto nezdaniteľnej časti je 180€ za zdaňovacie obdobie pričom neexistuje žiadna možnosť navýšenia sumy.

 

Čítané: 4115 x