Rozšírené hľadanie
Piatok 19. Apríl 2024 |
meniny má Jela

Založenie s.r.o. v 4 krokoch

Datum: 29.11.2017

Spoločnosť s ručením obmedzeným, alebo tzv. eseročka je jednoznačne najpopulárnejšou formou podnikania v rámci obchodných spoločností na Slovensku. 

Založenie firmy v podobe eseročky obľubujú podnikatelia predovšetkým z dôvodu obmedzeného ručenia za záväzky spoločnosti, kedy spoločník neručí svojim súkromným majetkom, ale len svojím podielom na základnom imaní. V prípade, že plánujete začať podnikať práve prostredníctvom eseročky, iste oceníte pomôcku v podobe podrobného popisu, ako založenie s.r.o. prebieha a čo sa od vás vyžaduje.

Zakladanie s.r.o. - krok 1.: Vypracovanie zakladateľských dokumentov

Ak ste si už vybrali základné identifikátory spoločnosti, t.j. obchodné meno a sídlo spoločnosti, máte jasno aj v tom, kto bude konateľom spoločnosti a aké činnosti budú predmetom podnikania zakladanej s.r.o., nasleduje prvý a veľmi dôležitý krok v procese zakladania s.r.o., a to spísanie zakladateľských dokumentov. K tomu je však potrebné, aby ste určili správcu vkladu, ktorým je spravidla jeden zo spoločníkov a výšku vkladu jednotlivých spoločníkov. Ak s.r.o. zakladajú viacerí spoločníci, výška vkladu jedného spoločníka v zmysle Obchodného zákonníka musí byť minimálne 750,- € a výška základného imania minimálne 5.000,- €. V prípade, že spoločnosť zakladá jedna osoba, vypracuje sa zakladateľská listina, ak je spoločníkov viac, spoločenská zmluva. Okrem základného dokumentu spoločnosti si však založenie sro vyžaduje aj vypracovanie ďalších písomností, ktorými sú najmä vyhlásenie správcu vkladu, súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zapísaním nehnuteľnosti ako sídla spoločnosti, podpisový vzor konateľov, prípadne plnomocenstvo pre osobu, ktorá vybavuje zápis a ďalšie, pričom podpisy na väčšine týchto dokumentov musia byť overené.

Ak spoločnosť zakladá jediný spoločník, ktorým je fyzická osoba, je potrebné vypracovať aj vyhlásenie jediného spoločníka o tom, že nie je jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach. V prípade spoločnosti založenej jedinou právnickou osobou, je potrebné vyhlásenie, že má viac spoločníkov, resp. že jeho jediným spoločníkom nie je s.r.o. Ak je medzi predmetmi podnikania remeselná alebo viazaná živnosť, je tiež potrebný súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie zodpovedného zástupcu.

Čo sa týka základného imania, treba uviesť, že od januára 2016 nie je potrebné pri založení s.r.o. vkladať sumu základného imania do banky. Preto pri dokladovaní základného imania stačí vyššie spomínané písomné vyhlásenie správcu vkladu, ktorým je jeden zo zakladateľov spoločnosti uvedený v spoločenskej zmluve, resp. zakladateľskej listine.

Zakladanie s.r.o. – krok 2.: Vyžiadanie súhlasu správcu dane

Spoločníci nesmú byť zapísaní v zozname dlžníkov daňového úradu, teda mať daňové ani colné nedoplatky. Neexistencia daňových nedoplatkov pre účely zápisu do obchodného registra sa preukazuje súhlasom správcu dane so zápisom do obchodného registra. Správca dane, ktorým je miestne príslušný daňový alebo colný úrad, vydá predmetný súhlas na základe žiadosti zakladateľa do 5 pracovných dní. Po spísaní zakladateľských dokumentov je teda ďalším krokom vyhotovenie žiadosti o vydanie súhlasu správcu dane, ktorý adresujte príslušnému daňovému úradu.

Zakladanie s.r.o. - krok 3: Získanie živnostenského oprávnenia

Spoločnosť sa spravidla zakladá za účelom vykonávania podnikateľskej činnosti. Predpokladom je získanie živnostenského oprávnenia na predmety podnikania eseročky. To vám vystaví okresný úrad, odbor živnostenského podnikania, miestne príslušný podľa sídla spoločnosti. K vydaniu živnostenského oprávnenia pre s.r.o. je potrebné priložiť zakladateľskú listinu/spoločenskú zmluvu, overené splnomocnenie pre osobu, ktorá vybavuje žiadosť, kolky za ohlásenie živnosti (ak sa ohlásenie nevykoná elektronicky, v hodnote 5,- € za každú voľnú živnosť a 15,-€ za každú remeselnú alebo viazanú živnosť) a v prípade remeselnej/viazanej živnosti aj doklad, ktorým preukazujete odbornú spôsobilosť zodpovedného zástupcu (výučný list, vysokoškolský diplom a pod.) a súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie. Spolu s ohlásením živnosti je vhodné uviesť aj údaje pre splnenie daňovej registrácie k dani z príjmov, potom už nie je potrebné osobitne sa registrovať na daňovom úrade. 

Zakladanie s.r.o. - krok 4.: Zápis do obchodného registra

Po doručení osvedčenia o živnostenskom oprávnení a súhlasu správcu dane máte všetky dokumenty, ktoré sú potrebné na zápis spoločnosti do obchodného registra. Následne je potrebné vyplniť návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra prostredníctvom formulára, ktorý je dostupný na stránke Ministerstva spravodlivosti. K návrhu je nutné priložiť ako prílohy všetky dokumenty potrebné k založeniu spoločnosti (viď Krok 1.), súhlas správcu dane pre všetkých zakladateľov, osvedčenie o živnostenskom oprávnení a kolky v hodnote 300,- € v prípade, že predkladáte návrh v papierovej podobe priamo na súde. Návrh sa podáva na okresnom súde v sídle kraja, na tzv. registrovom súde, príslušného podľa adresy sídla spoločnosti. V prípade elektronického podania je súdny poplatok v polovičnej výške, teda iba 150,- €, je však potrebné mať zaručený elektronický podpis a všetky prílohy vrátane návrhu na zápis podať na obchodný register v elektronickej podobe. Ak návrh na zápis ako aj jeho prílohy boli podané správne a úplne, registrový súd do dvoch pracovných dní rozhodne o zapísaní spoločnosti do obchodného registra. Momentom zápisu do obchodného registra spoločnosť vznikne, a teda môžete začať vykonávať podnikateľskú činnosť.

Čítané: 6822 x