Rozšírené hľadanie
Štvrtok 29. Február 2024 |
meniny má Radomír

Konkurz spoločnosti v kocke

Datum: 27.04.2021

Konkurz, azda najmenej chcený bod, v ktorom by sa mal podnik ocitnúť. A to nie len z pohľadu podnikateľa samého, ale aj zo strany jeho veriteľov.

Konkurz spoločnosti v kocke

Konkurz predstavuje jednu z možností ukončenia podnikania, avšak vo svojej podstate nejde dobrovoľný odchod z trhu.

Proces konkurzu predstavuje takú formu ukončenia podnikania, ktorá vzniká na základe nepopierateľného úpadku podnikateľského subjektu. Úpadkom je tým myslené závažné preťaženie záväzkami, ktoré presahujú hodnotu majetku podnikateľského subjektu a podnik sa tak stáva predlžený. Vzhľadom na to, že konkurzná podstata nie je voliteľným spôsobom ukončenia podnikateľskej činnosti subjektu, jeho realizácia, ale takisto i komplexná charakterizácia je upravená v zákone č. 7/2005 Z.z o konkurze a reštrukturalizácií. Znenie uvedeného zákona nariaďuje podnikateľovi v úpadku nutne podať návrh na vyhlásenie konkurzu.  Súčasťou návrhu má byť i komplexný súpis aktív a pasív podnikateľského subjektu, a takisto i presné definovanie zainteresovaných strán, voči ktorým úpadca eviduje svoje záväzky. V prípade, pokiaľ úpadca takto konať nebude, hrozí mu sankcia vo forme peňažnej pokuty vo výške 12 500 Eur. Finančné náklady spojené s konkurzom nevznikajú úpadcovi len v prípade nesplnenia si tejto zákonnej povinnosti. I samotný akt podania návrhu na vyhlásenie konkurzu zahŕňa nutnosť úhrady preddavku vo výške 1500 Eur. Tento poplatok slúži predovšetkým na krytie nákladov na činnosť správcu konkurznej podstaty.

Možnosť podania návrhu na vyhlásenie konkurzu môže za dlžníka realizovať i veriteľ, avšak v prípade veriteľov nesmie byť dôvodom podania návrhu predlženie dlžníka, ale len jeho predpokladaná platobná neschopnosť. Aký je však medzi týmito pojmami rozdiel? O predlžení sme informovali už v úvode tohto článku, pričom platobná neschopnosť dlžníka je odvodnená z neschopnosti dlžníka uhradiť veriteľovi svoj záväzok viac ako 30 dní po jeho splatnosti. Zároveň, uvedené nie je jedinou podmienkou, ktorú musí podávajúci veriteľ splniť. Okrem vlastnej pohľadávky, ktorú musí veriteľ súdu špecifikovať a zdokladovať, je povinnosťou veriteľa označiť i ďalší subjekt, ktorý je veriteľom dlžníka. V tomto prípade však nie je povinnosťou podávajúceho veriteľa zabezpečiť konkrétnu špecifikáciu pohľadávky takto označeného veriteľa. Pokiaľ je podávateľom vo veci veriteľ, povinnosť úhrady preddavku vzniká jemu.

A teda, pokiaľ sú v prípade návrhu na konkurz splnené všetky zákonné predpoklady, ako zo strany dlžníka, tak i pri podávaní návrhu veriteľom, príslušný súd následne vydáva rozhodnutie o začatí konkurzného konania. Momentom vydania rozhodnutia vznikajú úpadcovi obmedzenia v podnikateľskej činnosti, ktoré sú ohraničené len na základné právne úkony. Okrem uvedeného sa však prerušujú i exekučné konania vedené voči úpadcovi. Dôvodom je hlavná podstata konkurzného konania, ktorej cieľom je uspokojenie pohľadávok veriteľov na základe speňaženia majetku dlžníka. Ak napríklad situácia úpadcu tento fakt nezabezpečuje a pohľadávky veriteľov speňažením majetku nebudú ani čiastočne uspokojené, súd konkurzné konanie zastaví. V prípade, pokiaľ súd uzná a rozhodne o vhodnosti nasadenia konkurzného konania, toto rozhodnutie uverejní v Obchodnom vestníku a vyzve veriteľov k prihláseniu svojich pohľadávok do konkurzu. V záujme veriteľov by preto malo byť snaha o pravidelné informovanie sa o stave svojich dlžníkov. Pretože, pokiaľ sa veriteľ s prihlásením svojej pohľadávky do konkurzu oneskorí a preklenie tak zákonnú lehotu 45 dní, zaniká mu právo hlasovania na schôdzi veriteľov, na základe čoho sa dostáva do znevýhodnenia v zmysle možnosti uspokojenia svojich pohľadávok.

Je pritom prirodzené, že popri hlavnej náplni podnikateľskej činnosti veriteľov, ktorá je zameraná na prosperitu, udržiavanie podnikateľskej činnosti a tvorbu zisku, môže vzniknúť situácia prehliadnutia stavu dlžníka a tým aj možnosti prihlásenia svojich pohľadávok. Práve v takýchto situáciách je veľmi dôležité spolupracovať s partnerom, ktorý bude spravovať pohľadávky veriteľa. Spoločnosť Claims Collection s.r.o. ponúka svojim klientom komplexné služby zahŕňajúce i pravidelné sledovanie profilu dlžníka, nakoľko disponuje so špecifickým softvérom, ktorý na zmenu v prostredí dlžníka automaticky upozorní. A práve včasné konanie vo veci spolu s nasadením adekvátnych právnych úkonov povzbudzujú úspešnosť i v prípade náročného procesu ako je konkurz dlžníka.

Proces konkurzného konania môže vo svojej podstate trvať i niekoľko rokov, nie vždy je tomu tak. Dĺžka tohto konania závisí od individuálnych preferencií dlžníka, ako je napríklad jeho majetok, či hodnota záväzkov. Samotné speňažovanie majetku dlžníka býva častokrát zdĺhavé a náročné, najmä pokiaľ ide o majetok neštandardnej formy, prípadne má určité znevýhodnenia. V prípade plynulého procesu môže byť dĺžka trvania tohto procesu dokonca iba niekoľko mesiacov. Vo všeobecnosti však platí, že pokiaľ sa budú veritelia pravidelne venovať správe svojich pohľadávok, môžu zabezpečiť ich uspokojnie ešte pred začatím konkurzného konania. V oblasti vymáhania pohľadávok je preto podstatné vybrať si takého partnera, ktorý má dlhoročné a preukázateľné skúsenosti .

Čítané: 2734 x