Rozšírené hľadanie
Štvrtok 29. Február 2024 |
meniny má Radomír

Zorientujte sa v tarifných odmenách za právne úkony v roku 2022

Datum: 09.02.2022

Žiadna práca nemôže ostať bez finančného ocenenia. Tak ako každému zamestnancovi patrí mzda za odvedenú prácu, tak aj advokátovi prináleží honorár za všetky právne úkony. 

Zorientujte sa v tarifných odmenách za právne úkony v roku 2022

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti mu navyše prisudzuje odmenu aj za výdavky spojené s činnosťou advokáta či čas strávený počas poskytovania právnych služieb. Preto ak sa s klientom neviete dohodnúť na paušálnej odmene za vaše služby, ste oprávnení žiadať od neho tarifnú odmenu. O trovy konania a ich výpočet za poskytnutie právnych služieb a právnej pomoci sa postará kalkulačka na výpočet trov konania.

Advokátom prináleží tarifná odmena advokáta

Či už sa špecializujete na trestné či občianske právo,  odmena tvorí základ pre ďalšie fungovanie vašej praxe. Pri dohadovaní výšky odmeny za služby, ktoré klientovi poskytnete máte dve možnosti  Buď sa s ním dohodnete  na sume, ktorú vám za právny servis zaplatí, alebo budete postupovať podľa Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.655/2004 o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej len „vyhláška“). Tá právne upravuje výpočet tarifnej odmeny, ktorá sa s spája s právnymi službami, ale aj časom spojeným s týmito službami či administratívnymi prácami. Základným ukazovateľom pre jej kalkuláciu je tarifná hodnota. Tá má rozdielnu výšku v závislosti od toho, v akom konaní klienta zastupujete.

Výška tarifnej odmeny v občianskom konaní v roku 2022

Tarifnú hodnotu v občianskom konaní upravuje vyhláška v paragrafe 10, 11 a 13a. Za  tarifnú hodnotu sa tu považuje výška peňažného plnenia alebo cena veci či práva, ktorých sa právna služba týka. Môže to byť napríklad hodnota pohľadávky, záväzku alebo veci, o ktorej vlastníctvo sa vedie spor, alebo ktorej vydanie je predmetom súdneho sporu. V praxi sa však bežne stretávame so situáciami, kedy sa táto hodnota nedá presne v peniazoch vyjadriť. Je to tak v sporoch zo spotrebiteľskej zmluvy či v okolnostiach, keď je predmetom konania nehnuteľnosť, ktorá slúži na bývanie klienta. Vtedy sa za základnú sadzbu tarifnej hodnoty za jeden právny úkon právnej služby považuje jedna trinástina výpočtového základu. Ten vychádza z údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky a predstavuje priemernú mesačnú mzdu zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky za prvý polrok predchádzajúceho kalendárneho roka. V roku 2022  má výpočtový základ hodnotu 1163 eur a jedna trinástina z tejto sumy tak činí 89,46 eur. Pri tohtoročných právnych úkonoch však výpočtový základ plynie z roku 2021. Ten mal výšku 1087 eur. Jedna trinástina z tejto sumy tak činí 83,16 eur.

Výška tarifnej odmeny advokáta v trestnom konaní v roku 2022

Základ pre výpočet tarifnej odmeny v trestnom konaní, podobne ako pri občianskom konaní, predstavuje priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky. Rozdiel je však v tom, z ktorého roku sa základ vypočítava. Podľa paragrafu 1 odsek 4 vyhlášky do 15.júna 2019 sa za výpočtový základ považovala priemerná mzda zamestnanca hospodárstva SR za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý o štyri roky predchádza roku určujúcemu výpočtový základ. Po 15.júni 2019 sa toto obdobie skrátilo na tri roky. Takže pri zastupovaní klienta v trestnom konaní a v konaní o priestupkoch v roku 2022 budete vychádzať z výpočtového základu z roku 2019, ktorý mal hodnotu 980 eur. V druhom kroku však musíte určiť, o aký druh trestného konania v prípade vášho klienta ide. Iná je totiž tarifa pri prvostupňových súdoch s neverejným zasadnutím a iná pri trestných činoch s trestom odňatia slobody. Presné kalkulácie pre každý druh prípadu nájdete vo vyhláške. Pomôcť vám však môžu aj kalkulačky na výpočet odmeny advokáta.

Režijný paušál

Do odmeny pre advokáta podľa vyhlášky spadajú aj náhrady za stratu času a hotové výdavky. K ním patria napríklad cestové a telekomunikačné výdavky, výdavky za znalecké posudky, preklady či súdne a iné poplatky. Za stratu času je zas považované obdobie, kedy advokát musí cestovať za výkonom právnej služby. Od klienta môžete požadovať za hotové výdavky jednu stotinu výpočtového základu. Za jednu pol hodinu strateného času zas jednu šesťdesiatinu výpočtového základu.  Hotové výdavky sa nazývajú tiež režijným paušálom a s klientom sa môžete dohodnúť na paušálnej sume za niektoré z nich.  Klient v tomto prípade však nemôže  pri vyúčtovaní požadovať špecifikáciu týchto výdavkov.

Zjednodušte si život s kalkulačkou

Ak ste v rámci svojej advokátskej praxe platcami DPH, tak k všetkým týmto hodnotám ste oprávnený si pripočítať daň z pridanej hodnoty. V prípade, že nemáte čas na všetky spomínané matematické prepočty, môžete si výšku trov, režijných paušálov a náhrady za stratený čas rýchlo a efektívne vypočítať vďaka šikovným kalkulačkám.

Čítané: 2674 x