Rozšírené hľadanie
Pondelok 15. Apríl 2024 |
meniny má Fedor

Odborná konferencia InkoFórum 2022 priniesla okrem zaujímavých prednášok na tému úniku moču aj nesúhlas s aktuálnou legislatívou.

Datum: 18.05.2022

Posledný aprílový víkend mali lekári a lekárnici možnosť vypočuť si zaujímavé prednášky na témy týkajúce sa možností liečby inkontinentných pacientov na odbornej konferencii, ktorej hlavnou témou bola Konzervatívna a minimálne invazívna liečba močovej inkontinencie. Konferenciu organizovalo v Liptovskom Mikuláši občianske združenie InkoFórum pod záštitou prezidenta Slovenskej lekárskej spoločnosti Dr. h. c. prof. MUDr. Jána Brezu, DrSc, a prezidenta Slovenskej lekárnickej komory PharmDr. Ondreja Sukeľa.

Organické a funkčné poruchy dolných močových ciest negatívne ovplyvňujú kvalitu života pacientov. Inkontinencia, ako ich dôsledok predstavuje okrem zdravotného aj vážny psychologický a sociálny problém,“ uviedol prof. Breza. Vo svojom úvodnom slove súčasne predstavil hlavné aktivity občianskeho zduženia InkoFórum, ktoré okrem vzdelávania odborníkov šíri osvetu o úniku moču a snaží sa o detabuizovanie tejto závažnej témy, ktorá sa dotýka viac ako pol milióna Slovákov.

Prvý blok, ktorý sa venoval konzervatívnej a medikamentóznej liečbe inkontinencie moču zahájil MUDr. Lukáš Horčička, ktorý okrem svojej odbornej praxe urogynekológa pôsobí ako predseda Správnej rady českého IncoFóra.

Okrem užitočných informácií o možnostiach konzervatívnej a medikamentóznej liečby stresovej inkontinencie moču vyzdvihol vzájomnú spoluprácu slovenského a českého InkoFóra pri poskytovaní poradenstva v oblasti úniku moču verejnosti.

Doc. Hagovská vo svojej prednáške prezentovala výsledky výskumnej štúdie, ktorá skúma vzťah medzi funkciou a morfometriou svalov panvového dna a symptómami stresovej inkontinencie moču po tréningu svalov panvového dna a potvrdila úspešnosť a účinnosť cvičenia svalov panvového dna u žien so stresovou inkontinenciou moču.

„Hyperaktívny močový mechúr má významný sociálno-ekonomický dopad na celú spoločnosť a pritom 30 – 40% jedincov s týmito problémami nikdy nevyhľadá odbornú pomoc,“ uviedol Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD. Jeho prednáškou účastníci získali kvalitný prehľad o súčasnej farmakoterapii hyperaktívneho močového mechúra.

Prvý blok ukončil prof. Breza svojou prednáškou o Liečbe noktúrie. Bohato vysvetlil jej príčiny a diagnostiku ako multifaktoriálne ochorenie a vyzdvihol úlohu urológov v jej liečbe.

Druhý blok reflektoval momentálnu situáciu po zavedení viacerých legislatívnych zmien, ktoré sa dotýkajú aj liečby inkontinencie moču. Účastníci tak mali možnosť nahliadnuť na tému z pohľadu všeobecného lekára pre dospelých, geriatra, lekárnika, zdravotnej sestry a neposlednom rade pacienta.

„Inkontinencia moču a stolice sa závažnosťou a masívnosťou výskytu stáva celospoločenským problémom, riziko vzniku stúpa starnutím populácie. Pozabúda sa na skutočnosť, že strata schopnosti udržať moč a ovládať vylučovanie je pre človeka jedno z najviac diskriminačných postihnutí. V minulosti boli tabuizované mnohé choroby, no dnes sa dá o nich verejne rozprávať. Poruchy funkcie vylučovacích orgánov stále patria medzi ochorenia, ktoré v sebe nesú negatívny emočný náboj,  napriek závažnosti postihnutia sa ich prejavy neventilujú primerane ich významu na verejnosti“ vyjadril Prof. MUDr. Ján Gajdošík, CSc. a zároveň vyzdvihol dôležitosť vzájomnej priamej komunikácie medzi všeobecným lekárom pre dospelých a špecialistami a nie prostredníctvom čím ďalej tým viac dezorientovaného pacienta, zvýraznil  možnosti spolupráce s lekárnikmi.

Prof. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD. upozornil na devastačný vplyv inkontinencie na život seniorov a stále existujúcu hrozbu prejavov ageizmu - negatívnych stereotypov a predsudkov k seniorom a takisto prejavy diskriminácie voči staršiemu človeku v zdravotníctve. Vedie k tomu nedostatok vedomostí zdravotníkov o inkontinencii, nevhodný spôsobom komunikácie so staršími ľuďmi, či nerovnosti v spôsoboch diagnostiky a liečby.

Prezident slovenskej lekárnickej komory, PharmDr. Ondrej Sukeľ, vo svojej prednáške vyzdvihol lekárnika ako dôležitú integrálnu súčasť zdravotnej starostlivosti s cieľom zlepšenia kvality života pacientov s únikom moču. „Farmaceut nie je izolovaným ostrovom, ale má predovšetkým spolupracovať s pacientom a inými odborníkmi,“ upresňuje. V prednáške odzneli rôzne aktuálne legislatívne zmeny, medzi nimi aj možnosť substitúcie inkontinenčných pomôcok, ktorá by mala viesť k uľahčeniu ich prístupu zo strany pacienta.

Mgr. Marianna Kličová vo svojej prednáške odprezentovala implementáciu delegovanej preskripcie v praxi a kompetencie zdravotných sestier s pokročilou praxou v rámci indikovania a predpisu zdravotníckych pomôcok od roku 2018. V spojitosti s novelou zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktorá okrem zmien priniesla aj množstvo pochybností a nejasností v tejto téme, vyjadrila obavu z nadchádzajúcej praxe a zabezpečovania komplexného manažmentu pacienta.

Predsedkyňa občianskeho združenia InkoFórum Ing. Adriana Pobehová odprezentovala vo svojej prednáške aktuálne zmeny v legislatíve z pohľadu pacienta s inkontinenciou moču. „Momentálne vládne predpisovaniu liekov z pohľadu pacienta chaos, ktorý sa negatívne prenáša na ich zdravotný stav. Novela zákona môže znamenať zbytočnú logistickú záťaž v zmysle nutnosti návštevy viacerých lekárov špecialistov len na účel predpisu chronickej liečby, čo môže spôsobiť organizačné ale i zdravotné komplikácie“ zhodnotila.

V rámci substitúcie inkontinenčných pomôcok InkoFórum apelovalo na pracovníkov lekární, aby v čo najväčšej miere akceptovali pocit diskomfortu pacientov pri diskusii o úniku moču, vytvorili pri komunikácii s nimi pocit súkromia, a aby reflektovali na ich individuálne kvalitatívne potreby pri výbere inkontinenčných pomôcok.

Tretí blok prednášok, ktoré sa venovali minimálne invazívnej liečbe inkontinencie moču, zahájil MUDr. Ľubomír Lachváč, ktorý vo svojej prednáške odprezentoval súčasné možnosti operačnej liečby inkontinencie moču a súčasne upozornil na absenciu operačnej liečby počas covidového obdobia, aj napriek jej vysokej potreby.

Konferenciu uzavrel predseda odborného výboru InkoFóra Prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.  svojou praktickou prezentáciou na tému Klinické návody pre diagnostiku a liečbu inkontinencie moču u žien a súčasne vo svojej druhej prednáške odprezentoval sakrálnu neuromoduláciu ako prelomovú liečbu, ktorá pomocou elektrických impulzov obnovuje normálnu funkciu močového ústrojenstva.

Prof. Švihra sa vyjadril aj k momentálnej situácii v zdravotníctve, kedy vďaka úspešnosti medicíny narastá trend starnutia populácie a zvyšovanie stredného veku ľudského života, čo však má za následok nárast počtu geriatrických pacientov v ambulanciách odborníkov. „Novela zákona priniesla zahltenie ambulancií špecialistov a to aj v prípade, že sa jedná o trvalý a konečný stav,“ dopĺňa.

Odborníci sa vo svojich prednáškach a odpovediach na otázky zhodli v potrebe doriešenia sporných bodov novely zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Legislatívna úprava, opatrenia a zákony majú byť nie prvým krokom, ktoré budú následne reflektované v odbornej činnosti, ale naopak majú vychádzať z odborných poznatkov, majú byť definované odborníkmi, aby sa zlepšovala starostlivosť o pacienta a následne jeho kvalita života.

Konferencia sa konala hybridne, tj. s osobnou aj online účasťou a celkovo sa jej zúčastnilo 150 účastníkov.

www.inkoforum.sk

 

Čítané: 358 x